Image

請死母於是感悟愛之如已子虞預晉書曰祥以後毋故陵遅不仕年向六十剌史吕虔檄爲别駕時人歌之曰海沂之康寔賴王祥邦國不空别駕之功累遷太保對奸逆人晉文王稱阮嗣宗至愼每與之言言皆玄逺未嘗臧得不自遠否人物魏書日文王諱昭字子上宣帝第二子也魏愼之昭何足氏春秋日阮籍字嗣宗陳留尉氏人际瑀子也宏逹不邏不拘禮俗兖州剌史王昶請與相見終与慎在日不得與言昶愧歎之自以不能測也口不論事自然高邁李康家誡曰昔嘗侍坐於先帝時有三長史俱見臨辭出上日爲馆長當清當愼當勤修此三者何患不治乎並受詔上顧謂吾等曰必不得巳而去於斯三者何先或對日清固爲本復問吾吾對日清愼之道相須而成必不得巳愼乃爲大上日卿言得之矣可舉近世能愼者誰乎吾乃舉故太尉荀景倩尚書董仲逹僕射王公仲上日此諸人者温恭朝夕執事有恪亦各其愼也然天下之至愼者其唯阮嗣宗乎每與之言言及玄逺而未嘗評論時事臧否人物可謂至愼乎王戎云與嵇康居二十年未嘗見其喜愠之色康集叙日康字叔夜萧國銍人王隱晉書曰嵇本姓溪其先避恕徙上虞移誰國銍縣以出自㑹稽取國一支音同本奚焉虞預晉書日銍有嵇山家於其側因氏焉康别傳日康性含垢藏暇愛惡不爭於懷喜怒不寄於顏所知王濬沖在襄城面數百未嘗見其疾聲朱廣此亦方中之美範人倫之勝業也文章叙錄曰康以魏長樂亭主壻遷郎中拜中散大夫王戎和嶠同時遭大喪俱以孝稱王雞骨支牀和哭泣僃禮晉諸公贊曰戎字濬沖琅邪人太保祥宗族也文皇帝輔政鍾㑹薦之曰裴楷清通王戎簡要卽俱辟爲掾晉踐阼累遷荆州剌中以平吳功封安豐侯晋陽秋日戎爲豫州剌史遭母憂性至孝不拘禮制飲酒食肉或觀棊奕而容貌毀悴杖而後起時汝南和嶠亦名士也以禮法自持處大憂量米而食然顦顇哀主隱晉書曰劉毅毀不逮戎也武帝謂劉仲雄曰字仲雄東萊掖人

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家