Image

不長謝以爲名言宋明帝文章志曰太元中新宫成議者欲屈王獻之題榜以爲萬代寳謝安與王語次因及魏時起陵雲閣总題榜乃使縣橙上題之比下須髮盡白裁餘氣息還語子弟云宜絶楷法安欲以此風動其意王解其㫖正色曰此奇事韋仲將魏朝大臣寧可使其若此有以知魏德之不長安知其心廼不復逼之王恭欲請江盧奴爲長史晨往詣江江猶在帳中王坐不敢卽言良久乃得及江不應盧奴江敳小字也晉安帝紀曰敳字仲凱濟陽人祖正散騎常侍父膨僕射並以義正噐素知名當世敳歷位内外簡𨓆箸稱歷黄門侍郎驃騎咨議直喚人取酒自飮一盌又不與玉王且笑且言那得獨飲江云卿亦復須邪更使酌與玉王飲酒畢宋書曰公得自解去未出戶江歎曰人自量固爲難散卽湘佛江夷之父也夷字茂逺湘州剌叉孝武問王爽卿何如卿兄王荅曰風流秀出臣不如中與書日爽忠孝正直烈宗恭忠孝亦何可以假人崩王國寳夜開門入爲遺招爽爲黃門郎距之曰大行晏駕太子未立敢有先入者斬國寳懼乃止王爽與司馬太傅飮酒太傅醉呼王爲小子王曰亡祖長史與簡文皇帝爲布衣之交亡姑亡姊伉儷二宫何小子之有中興書曰王濛女諱穆之爲哀帝皇后王藴女諱法惠爲孝武皇后張玄與王建武先不相識張玄已見建武王忱也晉安帝紀曰忱初作荆州剌史後爲建范蜜武將軍張後遇於范豫章許范令二人共語巳見因正坐斂衽王孰視良久不對張大失望便去范苦

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家