Image

慨與淚俱下敦怒甚丞相在坐代爲之懼命彬曰拜謝彬日有足疾比來見天子尚不能拜何跪之有敦日脚疾何如頸疾以親故不害之荆州守文豈能作累遷江州剌史左僕射贈衛將軍意表行事含不從遂共投舒舒果沈含父子于江王舒傳日舒字處明琅邪人祖覽知名父會御史舒噐業簡素有文武𠏉中宗用爲北中郎將荆州剌史尚書僕射出爲會稽太守以父名會累表自陳彬聞應當計蘇峻有功封彭澤侯贈車騎大將軍含之投舒舒敦悖逆世來密具船以待之竟不得來深以爲恨遣軍逆之含上大義核父子赴水死昔酈寄賣友見譏親呓汤厦況販兄弟以求安舒非人矣全氏浮舒不為州武昌孟嘉作庾太尉州從事巳知名褚太傳有知人鑒罷豫章還過武昌問庾曰聞孟從事佳今在此不更云試自求之禇眄睞良久指嘉曰此君小異得無开乎庾大笑曰然于時旣歎褚之黙識又欣嘉之見賞嘉别傳曰嘉字萬年江夏鄆人普祖父宗吳同空祖父楫晉廬陵太守宗葬武昌陽新縣子孫家焉靠少以清操知名太尉庾亮領江州辟嘉部廬陵從事下都還亮引問風俗得失對曰待還當問從事吏亮舉塵尾掩口而笑語弟翼曰孟嘉故是盛德人轉勸學從事大傅褚褒有噐識亮正日大會裒問亮聞江州有孟嘉何在亮曰在坐卿但自覓哀歷觀久之指嘉日將無是平亮饮然而笑喜裒得嘉奇嘉爲裒所得乃益器之後爲征西相温參軍九月九日温遊龍山參寮畢集時佐史並著戎服風吹嘉帽墮落温戒左右勿言以觀其舉止茄初不覺良久如厠命取還之令孫盛作文嘲之成箸嘉坐嘉還即荅四坐嗟嘆嘉喜酣晹愈多不亂温問酒有何好而卿嗜之嘉日明公未得酒中趣爾又問聽伎丝不如竹竹不如肉何也荅曰斬近自然轉從事中郎医長史年五十三而卒真安道年十餘歲在瓦官寺畫王長史見之曰此童

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家