Image

宿物赤王庾紋小字中興書曰統字長仁潁川人衛將軍擇子也少有令名仕至尋陽太守殷中軍道韓太常曰康伯少自標置居然是出羣器及其發言遣辭往往有情致續晉陽秋曰康伯清和有思理幼爲舅殷浩所稱簡文道王懷祖才旣不長於榮利又不淡直以眞率晉陽秋日述少貧幼簞瓢陋巷少許便足對人多多許不求聞逹由是爲有識所重林公謂王右軍云長史作數百語無非德音如恨不苦苦謂窮王曰長史自不欲苦物人以辭殷中軍與人書道謝萬文理轉遒成殊不易中興書曰萬才噐儁秀善自衒曜故致有時譽兼善屬文能談論時人徘之王長史云江思悛思懷所通不翅儒域徐廣晉紀曰江惇字思悛陳留人僕射彲弟也性篤學手不釋書博覽墳典儒道兼綜徵聘無所就年四十九而卒許玄度送母始出都人問劉尹玄度定稱所聞不劉曰才情過於所聞許氏譜曰玄度母華軼女也按詢集詢出都迎姉於路賦詩續晉陽秋亦然而此言送母疑繆矣阮裕王恱阮光祿云王家有三年少右軍安期長豫並巳安期王應見江左名士傳謝公道豫章若遇七賢必自把臂入林口鯤通簡有識不脩威儀好迹逸而心整形濁而言清居身若穢動不累高隣家有女嘗往挑之女方織以梭投折其兩齒旣歸傲然長嘯曰猶不髮我嘯歌其不事形骸如此支賄別傳曰遁王長史歎林公尋微之功不減輔嗣神心警悟清識

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家