Image

走洋車頻秦書曰釋道安爲慕容陳初法汰北來未知名晉所掠欲投襄陽行至新野集衆議曰今遭凶年不依國主則法事難舉乃分僧衆使笁法汰諧楊州曰彼多君子上勝可投法汰遂渡江至王領軍供養之中興書曰王洽字敬和丞相揚土焉導弟三子累遷吳郡内史爲士民所懷徵拜中領軍尋加中書令不拜年二十六而卒每與周旋行來往名勝名德沙門題目許輒與俱不得汰便停車不行因此名遂重日法汰高亮開逹孫綽爲汰賛曰淒風拂林明泉映壑爽爽法汰校德無作事外萧灑神内恹廓實從前起名隨後躍泰无起居注曰法汰以十二卒烈宗詔曰法汰師䘮逝哀痛傷懷可赠錢十萬王長史與大司馬書道淵源識致安處足副時談謝公云劉尹語審细孫綽爲惔誄叙曰神猶淵錇言必珠玉相公語嘉賔阿源有德有高句使作令僕足以儀刑暴賔郄超小字也阿洞殷浩也百揆朝廷用違其才耳簡文語嘉賔劉尹語末後亦小異回復其十亦乃無過會稽記曰亭在山孫興公許玄度共在白樓亭共商隂臨流映壑也略先往名逹林公旣非所關聽訖云二賢故自有才情林應爲臨王氏王右軍道東陽我家阿林章清太出譜曰臨之字仲産琅我人僕射彪之子仕至東陽太守王長史與劉尹書道淵源觸事長易王氏譜曰耆謝中郎云王脩載樂託之性出自門風之字脩載琅

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家