Image

空廢孔氏忐怪曰亍時咸謂勗之報會過於所失數十倍彼此書畫巧妙之極羊長和博學工書文字志曰忱性能草書亦善行隷有稱於一時能騎射善圍棊諸羊後多知書而射奕餘蓺莫逮中興書曰達不逺干里徃豫章詣戴安道就范宣學范宣宣見逵異之以兄女妻焉視范所爲范讀書亦讀書范抄書亦抄書唯獨好畫范以爲無用不宐勞思於此戴乃畫南都賦圖范看畢咨嗟甚以爲有益始重畫續晉陽秋曰愷謝太傅云顧長康畫有蒼生來所無之尤好丹青妙絶於特曾以一厨畫寄恒玄皆其紹者深所珍惜悉糊題其前桓乃發厨後取之好加理復愷之見封題如初而畫並不存直云妙書通靈變化而去如人之登仙矣蕺安道中年畫行像甚精妙庾道季看之語戴云神明太俗由卿世情未盡戴云唯務光當免卿此語耳列仙傳曰務光夏時人也耳長七寸好鼓琴服菖浦韭根湯將伐桀謀於光光日非吾事也湯曰伊尹河如務光曰彊力忍詬不知其它湯克天下讓於光光盧曰吾聞無道之世不践其土況讓我乎負石自沈於水顧長康畫裴叔則頰上益三毛人問其故顧曰裴楷儁朗有識具正此是其識具看畫者尋之定覺益三毛如有神明殊勝未安時愷之歷畫古賢皆爲之贊也博物志王中郞以圍棊是坐隱支公以圍棊爲手談日堯作圍綦以教丹朱語林曰王以圍綦爲手談故其在滾制中祥後客來方幅會戲

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家