Image

亂京邑也于時庾在温船後聞之憂布無計別日温勸庾見陶庾猶豫未能徃温曰溪狗我所悉卿但見之必無憂也庾風姿神貌陶一見便改觀談宴竟日愛重頓至庾太尉在武昌秋夜氣佳景清使吏殷浩王胡之之徒登南樓理詠音調始遒聞函道中有屐聲甚厲定是廋公俄而率左右十許人歩來諸賢欲起避之公徐云諸君少住老子於此處興復不淺因便據胡牀與諸人詠謔音坐甚得任樂後王逸少下與丞相言及此事丞相曰元規爾時風範不得不小積右軍荅曰唯丘壑獨存孫綽庾亮碑文日公雅好所託常在塵垢之外雖柔心應世蠖屈其迹而方寸湛然固以玄對山水王敬豫有美形問訊王公王公撫其肩曰阿奴恨才語林曰謝公云小時在不稱又云敬豫事事似王公殿廷㑹見丞相便覺清風來拂人晉人尚儀王右軍見杜弘治歎曰面如凝脂眼如㸃漆此神仙宮眞可谓中人江左名士傳日永和中劉眞長謝仁祖共商略皮相中朝人士或日社弘治清標令上爲後來之芙又面如凝脂眼如點漆相可得方諸衛玠時人有稱王長史形者蔡公曰恨諸人不見杜弘治耳劉尹道桓公鬢如反猬皮眉如紫石稜自是孫仲謀

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家