Image

劉琨善能招延而拙於撫御一曰雖有數千人歸投鄧粲晉紀曰其逃散而去亦復如此所以卒無所建琨爲并州牧糺合齊盟驅率戎旅而内不撫其民遂至䘮軍失士無成功也敬徹按琨以永嘉元年爲并州于時晉陽空城㓂盜四攻而能收合士衆抗行淵勒十年之中敗而能振不能撫御其得如此平凶荒之日干里無煙豈一曰有數千人歸之若一日數千人去之又安得一紀之間以對大難乎王平子始下丞相語大將軍不可復使𦍑人東行平按王澄自爲王敦所害丞子靣似𦍑相名德豈應有斯言也王大將軍起事永相兄弟詣闕謝周侯深憂諸王始甚有憂色丞相呼周侯曰白口委卿周直過不應旣入苦相存救旣釋周大說飲酒及出諸王故在即周曰今年殺諸賊奶當取金印如斗大繫肘後大將軍至石頭問丞相曰周侯可爲三公不丞相不荅又問可爲尚書令不又不應因云如此唯當殺之耳復默然逮周侯被害丞相後知周侯救巳嘆曰我不殺周侯周侯由我而死幽冥中負此心虞預晉書曰敦充京邑叅軍吕漪說敦曰周顗戴淵皆有名望足以惑衆視近日之言無慙懼之色若不除之役將未歇也敦卽然之遂害淵顗初漪爲臺即淵旣上官素有高氣以漪小器待之故售其說焉王導温嶠俱見明帝帝問温前世所以得天下之由温未荅頃王曰温嶠年少未諳臣爲陛下陳之王廼具叙宣王創業之始誅夷名族寵樹同巳及文王之

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 01》

此《世说新语3卷 01 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家