Image

造正德大豫舞初不言因革昭業等兩舞承天空謂二容竟自無據按正德大豫二舞卽出宣武宣文魏大武三舞也宣武魏昭武舞也宣文魏武始舞也魏攺巴渝爲昭武五行曰大武今凱容舞執籥秉翟卽魏武始舞也宣烈舞有矛弩有干戚矛弩漢巴渝舞也干戚周武舞也宋世止革其辭與名不變其舞舞相傳習至今不改瓊識所造正是雜用二舞以爲大豫爾夷蠻之樂雖陳宗廟不應雜以周舞也於赫景命天鑒是臨樂來伊陽禮作惟陰歌自德富舞由功深庭列宮縣陛羅瑟琴詡籥繁會笙磬諧音簫韶雖古九奏在今導志和聲德音孔宣光我帝基協靈配乾儀刑六合化穆自宣如彼雲漢爲章于天熙煕萬類陶和當年擊轅中韶永世弗騫後舞階步歌齊辭皇皇我后紹業盛朙滌拂除穢宇宙載清允執中和以莅蒼生玄化遠被兆世軌形何以崇德乃作九成妍步恂恂雅曲芬馨八風清鼓應以祥禎澤浩天下功齊百靈後舞凱容歌宋辭假樂聖后寔天誕德積美自中王猷四塞龍飛在天儀

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《052 乐府诗集100卷 050卷》

此《052 乐府诗集100卷 050卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《056 乐府诗集100卷 054卷》

此《056 乐府诗集100卷 054卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集