Image

黄麞拂秣大渭州達磨支之屬謂之徤舞文宗時教坊又進霓裳羽衣舞女三百人末世兵亂舞制多失凡此皆雜舞也魏兪兒舞歌王粲晉書樂志曰巴渝舞漢高帝所作也高帝自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人從帝爲前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定秦中封因爲閴中侯復賓人七姓其俗喜歌舞高帝樂其猛銳數觀其舞曰武王伐紂歌也後使樂人習之閬中有渝水因其所居故曰巴渝舞舞曲有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭旣古莫能曉其句度左思蜀都賦云奮之則賓旅玩之則渝舞也顏師古曰巴巴人也兪兪人也高祖初爲漢王得巴兪人竝趲捷與之滅楚因存其武樂巴渝之樂自此始也巴卽今之巴州渝卽今之渝州名各本其地宋書樂志曰魏俞兒舞歌四篇魏國初建所用使王粲攺創其辭爲矛俞弩俞安臺行辭新福歌曲行辭以述魏德後於太祖廟竝作之黄初工年攺曰昭武舞及晉又攺曰宣武舞唐書樂志曰俞美也魏晉攺其名鿄復號巴

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《053 乐府诗集100卷 051卷》

此《053 乐府诗集100卷 051卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《057 乐府诗集100卷 055卷》

此《057 乐府诗集100卷 055卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集