Image

唐書樂志曰鐸舞漢曲也古今樂錄曰鐸舞者所持也木鐸制法度以號令天下故取以爲名今謂漢世諸舞鞞巾二舞是漢事鐸拂二舞以象時古鐸舞曲有聖人制禮樂一篇聲辭雜寫不復可辨相傳如此魏曲有太和時晉曲有雲門篇傳玄造以當魏曲齊因之鿄周捨攺其篇隋書樂志曰鐸舞傅玄代魏辭云振鐸鳴金是也鿄三朝樂第十八設鐸舞聖人制禮樂篇古辭答皇文武邪彌彌舍善誰吾時吾行許帝道銜來治路萬邪治路萬邪赫赫意黃運道吾治路萬邪善道朙邪金邪善道朙邪金邪帝邪近帝武武邪邪聖皇八音偶邪尊來聖皇八音及來儀邪同邪烏及來義邪善草供國吾咄等邪烏近帝邪武邪近帝武邪武邪應節合用武邪尊邪應節合用酒期義邪同邪酒期義邪善草侯國吾咄等邪烏近帝邪武邪近帝武武邪邪下音足木上爲鼓義邪應衆義邪樂邪邪延否巳邪烏已禮祥咄等邪烏素女有絕其聖烏烏武邪雲門篇傅玄黃雲門唐咸池虞韶舞夏夏殷濩列代有五振鐸鳴金延大武清歌發唱形爲主聲和八音協律呂身不虚動

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《054 乐府诗集100卷 052卷》

此《054 乐府诗集100卷 052卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《058 乐府诗集100卷 056卷》

此《058 乐府诗集100卷 056卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集