Image

紵本吳地所出宜是吳舞也晉俳歌云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白緒卽白紵也南齊書樂志曰白紵歌周處風土記云吳黄龍中童謠云行白者君追汝句驪馬後孫權征公孫淵浮海乘舶舶白也今歌和聲猶云行白紵焉樂府解題曰古詞盛稱舞者之矣宜及芳時爲樂其譽白紵曰質如輕雲色如銀製以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵唐書樂志曰鿄武帝令沈約攺其辭爲四時白紵歌今中原有白紵曲辭旨與此全殊輕軀徐起何洋洋高舉兩手白鵠翔宛若龍轉乍低昻凝停善睞容儀光如推若引畱且行隨世而變誠無方舞以盡神安可忐晉世方昌樂未央質如輕雲色如銀愛之遺誰贈佳人制以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵麗服在御會佳賓醪醴盈樽美且淳清歌徐舞降祇神四座歡樂胡可陳右一篇雙袂齊舉鸞鳳翔羅裙飄颻昭儀光趨步生姿進流芳鳴弦清歌及三陽人生世間如電過樂時每少苦曰多幸及良辰耀春蕐齊倡獻舞趙女歌羲和馳景逝不停春露未晞嚴霜零百草凋索花落英蟋蟀吟牗寒蟬鳴

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《055 乐府诗集100卷 053卷》

此《055 乐府诗集100卷 053卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《059 乐府诗集100卷 057卷》

此《059 乐府诗集100卷 057卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集