Image

思親操虞舜古今樂錄曰舜遊歷山見烏飛思親而作此歌謝希逸琴論曰舜作思親操孝之至也陟彼歷山兮寉嵬有鳥翔兮高飛瞻彼鳩兮徘徊河水洋洋兮靑泠深谷鳥嗚兮鸎鸎設腎張罝兮思我父母力耕曰與月兮往如馳父母遠兮吾當安歸南風歌二首虞舜古今樂錄曰舜彈五弦之琴歌南風之詩史記樂書曰舜歌南風而天下治南風者生長之音也舜樂好之樂與天地同意得萬國之驩心故天下治也一作反彼三山兮商嶽嵯峨天降五老兮迎我來歌有靑黄龍兮自出于河負書圖兮委蛇羅沙案圖觀䜟兮閔天嗟嗟擊石拊韶兮淪幽洞微鳥獸蹌蹌兮鳳凰來儀凱風自南兮喟其增歎南風之薫兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮湘妃劉長卿山海經曰洞庭之山帝之二女居之郭璞云天帝之女處江爲神卽列仙傳所謂江妃二女也劉向列女傳曰帝堯之二女長

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《057 乐府诗集100卷 055卷》

此《057 乐府诗集100卷 055卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《061 乐府诗集100卷 059卷》

此《061 乐府诗集100卷 059卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集