Image

以爲追吏奔而亾去朙旦視之乃天馬跡也因惕然大悟曰豈吾所處之將危乎遂荷糧而逃入于沂澤中援琴而鼓之爲天馬之聲故曰走馬引也木作良馬龍爲友玉珂金作羈馳騖相去宛與洛半驟復半馳倐忽而千里光景不及移九方惱未見辭公寧所知斂轡且歸去吾畏路傍兒同前李賀一作我有辭鄉劒玉鋒堪截雲襄陽長安走馬客意氣自生春朝嫌劒光静草嫌劒花冷能持劒向人不解持照身一作解持照身影天馬引傅綽驄色表連錢出冀復來燕取用偏開地爲歌乃號天權奇意欲遠躞蹀勢難前本珍白玉鐙因飾黄金鞭願酬芻秣寵千里得千年龍丘引鿄簡文帝曰楚引琴操曰楚引者楚游子龍丘高所作也龍丘高出游三年思歸故鄉望楚而長歎故曰楚引龍丘一迴首楚路蒼無極水照弄珠影雲吐陽臺色浦狹村煙度洲長歸鳥息遊蕩逐春心空憐無羽翼楚朝曲吳邁遠

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《058 乐府诗集100卷 056卷》

此《058 乐府诗集100卷 056卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《062 乐府诗集100卷 060卷》

此《062 乐府诗集100卷 060卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集