Image

隱谷之中見香蘭獨茂喟然嘆曰蘭當爲王者香今乃獨茂與衆草爲伍乃止車援琴鼓之自傷不逢時託辭於香蘭云琴集曰幽蘭操孔子所作也習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野何彼蒼天不得其所逍遙九州無所定處時一作世人闇蔽不知賢者年紀逝邁一身將老同前辛得源奏事傳靑閣拂除乃陶嘉散條凝露彩舍芳映曰蕐已知香若麝無怨直如麻不學芙蓉草空作眼中花同前韓愈蘭之猗猗揚揚其香不採而佩於蘭何傷今天之旋其曷爲然我行四方以曰以年雪霜貿貿薺麥之茂子如不傷我不爾覯薺麥之茂薺麥之有君子之傷君子之守幽蘭五首鮑照傾暉引草色孤景流恩顏梅歇春欲罷期渡往不還簾委蘭蕙露帳含桃李風攬帶答何道坐令芳節終結佩徒分朙抱鿄輙乖互蕐落知不終空愁坐相悞一作眇眇蛸挂網漠漠蠶弄絲空慙不自信怯與君盡劃期陳國鄭東門古來芖所知長袖蹔徘徊駟馬停路歧

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《058 乐府诗集100卷 056卷》

此《058 乐府诗集100卷 056卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《062 乐府诗集100卷 060卷》

此《062 乐府诗集100卷 060卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集