Image

灌水吟秋故作愁息三年曲成出示馬融甚異之琴議曰隋煬帝以稽氏四弄蔡氏五弄通謂之九弄今按近世作者多因題命辭無復本意云遊春曲二首王維萬樹江邊杏新開一夜風滿園深淺色照經綠波中上苑何窮樹花開次第新香車與絲騎風靜亦生塵遊春辭二首王維曲江絲柳變煙條寒骨冰隨暖氣銷纔見春光生綺陌已聞靑樂動雲韶經過桺陌與桃蹊尋逐風光著處迷鳥度時時衝絮起花繁衮衮壓枝低同前三首令狐楚晩遊臨碧殿曰上望春亭芳樹羅仙仗晴山展翠屏夜好風吹新花一萬枝風前調玉管花下簇金羈閶闔春風起蓬萊雪水消相將折楊柳争取最長條淥水曲江奐塘上蒲欲齊汀洲杜將歇春心旣易蕩春流豈難越桂檝及晚風菱江映初月芳香若可贈爲君步羅襪同前吳均香曖金堤滿湛淡春塘溢巳送行臺花復倒高樓日同前二首江洪

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《059 乐府诗集100卷 057卷》

此《059 乐府诗集100卷 057卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《063 乐府诗集100卷 061卷》

此《063 乐府诗集100卷 061卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集