Image

已聞能歌洞簫賦詎是故愛邯鄲倡宛轉行張籍屋重翠幄綺席雕象牀遠漏微夏疎薄余中夜凉爐暗徘徊塞煙背斜光妍姿結宵態寢壁幽夢長宛轉復宛轉憶憶夏未央王敬伯歌李端妾本舟中客聞君江上琴君初感妾歎妾亦感君心遂出合歡被同爲交頸禽傳杯唯畏淺接膝猶嫌遠侍婢奏箜篌女郎歌宛轉宛轉怨如何中庭霜漸多霜多葉憯昨曰非今夕徒結萬里歡終成一宵客王敬伯淥水靑山從此隔三峽流泉歌李季蘭琴集曰三峽流泉晉阮咸所作也妾家本住巫山雲巫山流水常自聞玉琴彈出轉寥敻直似當時夢中聽三峽流泉幾千里一時流入深閨裏巨石奔崖指下生飛波走浪弦中起初疑噴湧含雷風又似嗚咽流不通囘湍曲瀨勢將盡時復滴瀝平沙中憶昝阮公爲此曲能使仲容聽不足一彈旣罷復一彈願似流泉鎭相續風入松歌僧皎然琴集曰風入松晉嵇康所作也西嶺松聲落曰秋千枝萬葉風飃颳矣人援琴弄成曲

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《060 乐府诗集100卷 058卷》

此《060 乐府诗集100卷 058卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《064 乐府诗集100卷 062卷》

此《064 乐府诗集100卷 062卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集