Image

鴦七十二言者禾稼枯無人敢輕議其兄因獻璞再刖不履地門戸親戚疎匡牀妻妾棄銘心有所待視足無所媿持璞自枕頭淚痕雙血漬一朝龍醒寤本問偷珠因知行雨偏妻子五刑備仁兄捧屍哭勢友掉頭諱喪車黔首塟弔客靑蠅至楚有望氣人王前忽長跪賀王得貴寶不遠王所莅求之果如言剖則浮筠膩白珩無顏色傘棘有瑕累在楚列地封入趙連城貴秦遣李斯書書爲傳國瑞秦亾漢魏傳傳者得神器卞和名永永與寶不相墜勸爾出門行行難莫行易易得還易失難同亦難離善賈識貪廉良田無稙穉磨劔莫磨錐磨錐成小利出自薊北門行鮑照魏曹植豔歌行曰出自薊北門遥望胡地桑枝枝自相値葉葉自相當樂府解題曰出自薊北門行其致與從軍行同而兼言燕薊風物及突騎勇悍之狀若鮑照云羽檄起邊亭備叙征戰苦辛之意通典曰燕本泰上谷郡薊卽漁陽郡皆枉遼西漢書曰薊故燕國也羽檄起邊亭烽火入咸陽徵師屯廣武分兵救朔方嚴秋筋一作筋竿勁虜陣精且彊天子按劒怒使者遙相望雁行緣石徑魚貫度飛鿄簫皷流漢思旌甲被胡霜疾

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《061 乐府诗集100卷 059卷》

此《061 乐府诗集100卷 059卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《065 乐府诗集100卷 063卷》

此《065 乐府诗集100卷 063卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集