Image

尺琴琴鳴酒樂兩相得一杯不啻千鈞金悲來乎悲來天雖長地雖久金玉滿堂應不守富貴百年能幾何生一度人皆有孤猿坐啼墳上月且須一盡杯中酒悲來乎悲來乎鳳鳥不至河無圖微子去之箕子奴漢不憶李將軍楚王放却屈大夫悲來乎悲來乎秦家斯早追悔虚名撥向身之外范子何曾愛五湖功成名遂身自退劔是一夫用書能知姓名惠施不肯干萬乗下式未必窮一經還須黑頭取方伯莫謾白首爲儒生悲哉行陸機歌錄曰悲哉行魏明帝造樂府解題曰陸機云遊客芳春林謝惠連云覉人感淑節皆言客遊感物憂思而作也遊客芳春林春芳傷客心和風飛清響鮮雲來薄陰蕙一作草饒淑氣時鳥多好音翩翩鳴鳩羽喈喈倉庚音吟幽蘭盈通谷長莠被高岑女蘿亦有託蔓葛亦有尋傷哉客遊士憂思一何深目感隨氣草耳悲詠時禽寤寐多遠念緬然若飛沈願託歸風響寄言遺所欽同前謝靈運一作萋萋春草生王孫遊有情差池鵞始飛天裊桺桃始榮灼灼桃悅色飛飛薦弄聲檐上雲結陰澗下風吹清幽樹雖改觀終始枉初生松蔦歡蔓延樛葛欣蘂縈眇

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《062 乐府诗集100卷 060卷》

此《062 乐府诗集100卷 060卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《066 乐府诗集100卷 064卷》

此《066 乐府诗集100卷 064卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集