Image

之地里志曰漢興六郡良家子選給羽林是也又有胡姬年十五亦出於此咎有鬟家姝姓馮名子都依尙將軍勢調笑酒家胡胡姬年十五春曰獨當壚長裾連理帶廣袖合歡襦頭上藍田玉耳後大泰珠兩霍何窕窕一世良所無一鬟五百萬兩鬟千萬餘不意金吾子娉婷過我廬銀鞍何煜爚翠益空踟蹰就我求清酒絲繩提玉壺就我求珍肴金盤鱠鯉魚貽我靑銅鏡結我紅羅裾不惱紅羅裂何論輕賤軀男兒愛後婦女子重前夫人生有新故貴賤不相踰多謝金吾子私愛徒區區羽林行王建長安惡少出名字樓下劫商樓上醉天朙下直朙光宣散人五陵松柏中百囘殺人身合死赦書尙有收城功九衢一曰消息定鄉吏籍中重攺姓出來依舊屬羽林立在殿前射飛禽同前孟郊朔雪寒斷指朔風勁裂冰胡中射鵰者此曰猶不能翩翩羽林兒錦臂飛蒼鷹揮鞭決白馬走出黃河凌同前鮑溶朝出羽林宮入參雲臺議獨請萬里行不奏和親事君王重年少深納開邊利寶馬雕玉鞍一朝從萬騎煌煌都門外祖帳光七貴歌鍾樂行軍雲物慘别地簫笳整

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《063 乐府诗集100卷 061卷》

此《063 乐府诗集100卷 061卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《067 乐府诗集100卷 065卷》

此《067 乐府诗集100卷 065卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集