Image

郈氏爲之金距杜預云擣芥子播其羽也或曰以膠沙播之爲介雞鄴都故事曰魏朙帝大和中築鬬雞臺趙王石虎亦以芥羽漆砂鬬雞于此故曹植詩云鬬雞東郊道走馬長楸間是也遊目極妙伎清聽厭宮商主人寂無爲衆賓進樂方長遥坐戲客鬬雞觀閒房羣雄正翕赫雙翹自飛揚揮羽邀清風悍目發朱光觜落輕毛散嚴距往往傷長鳴入靑雲扇翼獨翱翔願蒙狸膏助常得擅此埸同前劉孝威丹雞翠翼張妬敵復專場翅中含芥粉距外耀金达氣踰上黨列名媿下韝良祭橋愁魏后食跖忌齊王願賜淮南藥一使雲間翔盤石篇曹植盤石山巔石飄颻澗底蓬我本太山人何爲客海東藿葭彌斥土林木無分重岸巖若崩缺湖水何洶洶蚌蛤被濱涯光彩如錦虹高彼凌雲霄浮氣象螭龍鯨羮若丘陵鬚若山上松呼吸吞船欐澎濞戲中鴻方舟尋高價珍寶麗以通一舉必千里乘颸舉帆幢經危履險阻未知命所鍾常恐沈黃壚不與黿鼈同南極蒼梧野遊眄窮九江中夜指參辰欲師當定從仰天長太息思想懷故邦乘桴何所志于嗟我孔公

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《064 乐府诗集100卷 062卷》

此《064 乐府诗集100卷 062卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《068 乐府诗集100卷 066卷》

此《068 乐府诗集100卷 066卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集