Image

相思怨成悲蝶縈草樹連絲庭花飄散飛入帷帷中看隻影對鏡斂雙睂兩見同見月兩别芖春時同前二首徐陵一作傳制龍城遠雁長相思望歸難傳聞奉詔戍臯蘭戍臯蘭一作君今門寒愁來瘦轉劇衣帶自然寬念君今不見念不見誰爲抱腰看長相思好奉節夢裏恒啼悲不洩帳中起窗前髻柳絮飛還聚遊絲斷復結欲見洛陽花如君隴頭雪同前蕭淳長相思久離别新鵞參差條可結壺關遠雁書絕對雲恒憶陣看花復愁雪猶有望歸心流黃未剪截同前陸瓊長相思久離别一罷鴛文綺薦絕鴻巳去桺堪結室冷鏡疑冰庭幽花似雪容貌朝朝攺書字看看滅同前王瑳一作長相思久離别兩心同憶不相徹悲風悽淒愁雲結桺葉智上銷菱花鏡中滅雁封歸飛斷鯉素還流絕同前二首江總長相思久離别征夫去遠芳音滅湘水深隴頭咽紅羅斗帳裏綠綺清弦絕逶迤百尺樓愁思三秋結長相息久别離春風送鷹入簷窺暗開脂粉弄花枝紅樓千愁色玉筋兩行垂心心不相照望望何由知

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《069 乐府诗集100卷 067卷》

此《069 乐府诗集100卷 067卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《073 乐府诗集100卷 071卷》

此《073 乐府诗集100卷 071卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集