Image

朝天半夜聞玉雞星斗離離礙龍翼樂府詩集卷第七十八束吳毛晉訂正男扆再訂樂府詩集卷第七十九太原郭茂倩編次近代曲辭荀子曰久則論略近則論詳言世近而易知也兩漢聲詩著于史者唯郊祀安世之歌而巳班固以巡狩福應之事不序郊廟故餘皆弗論由是漢之雜曲所見者少而相和鐃歌或至不可曉解非無傳也久故也魏晉已後訖於鿄陳雖略可考猶不若隋唐之為詳非獨傳者加多也近故也近代曲者亦雜曲也以其出於隋唐之世故

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《079 乐府诗集100卷 077卷》

此《079 乐府诗集100卷 077卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《083 乐府诗集100卷 081卷》

此《083 乐府诗集100卷 081卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集