Image

宮女三千又妬伊梟翠籠烟拂暖波舞裙新染麴塵羅章蕐臺畔隋堤上倚得春風爾許多同前三首和凝碧搖烟似送人映花時把翠咎嚬靑靑自是風流主漫颭金絲待洛神瑟瑟羅裙金縷腰黛睂隈破未重描醉來咬損新花子拽住仙郎儘放嬌鶴橋初就咽銀河今夜仙郞自性和不是昝年攀桂樹豈能月裏索姮娥同前四首孫光憲閭門風暖落花乾飛遍江城雪不寒獨有晚來臨水驛閒人多凭赤闌干有池有榭即濛濛浸潤飜成長養功恰似有人長㸃檢著行排立向春風根柢雖然𠊓濁河無妨終日近笙歌驂驂金帶誰堪比還芙黃鶯不較多萬株枯槁怨亾隋似吊吳臺各自垂好是淮陰明月裏酒樓橫笛不勝吹樂府詩集卷第八十一東吳毛晉訂正男扆再訂

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《081 乐府诗集100卷 079卷》

此《081 乐府诗集100卷 079卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集