Image

隨波逐浪到天涯遷客生還有幾家卻到帝鄉重富貴請君莫㤀浪淘沙同前二首皇甫松灘頭細草接疎林浪惡罾船半欲沉宿鷺眠洲非舊浦去年沙觜是江心蠻歌荳蔲北人愁松雨蒲風野艇秋浪起鵁鶄眠不得寒沙細細入江流紇那曲二首劉禹錫楊桺鬱靑靑竹枝無限情同郎一囘顧聽唱紇那聲踏曲興無窮調同詞不同願郞千萬壽長作主人翁瀟湘神二曲劉禹錫湘水流湘水流九疑雲物至今愁君問二妃何處所零陵香草露中秋斑竹枝斑竹枝淚痕㸃㸃寄相思楚客欲聽瑤瑟怨瀟湘深夜月朙時抛毬樂二首劉禹錫五綵繡團團登君玳瑁筵最宜紅燭下偏稱落花前上客如先起應須贈一船春早見花枝朝朝恨發遲及看花落後卻憶未開時幸有抛毬樂一杯君莫辭太平樂二首白居易樂苑曰太平樂商調曲也

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《082 乐府诗集100卷 080卷》

此《082 乐府诗集100卷 080卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集