Image

著醉姮娥繡戸香風暖紗窗曙色新宮花争笑曰池草暗生春綠一作相親樹聞歌鳥靑樓見舞人昭陽祧李月羅綺自坐今曰朙光裏還須結伴遊春風開紫殿天樂下珠樓豔舞全知巧嬌歌半欲羞耍憐花月夜宮女笑藏鈎寒雪梅中盡春風柳上歸宮鶯嬌欲醉簷葉語還飛遲曰朙歌席新花豔舞衣晚來移綵仗行樂泥光輝水綠南薫殿花紅北闕樓鶯歌聞太液鳳吹遠瀛洲素女鳴珠佩天人弄綵毬今朝風曰好宜入未央遊宮中樂五首令狐楚楚塞金陵靜巴山玉壘空萬方無一事端拱大朙宮霜霽長楊苑冰開太液池宮中行樂曰天下盛朙時柳色烟相似梨花雪不如春風眞有意一一麗皇居月上宮花静烟舍苑樹深銀臺門巳閉仙漏夜沉沉九重靑鎖闥百尺碧雲樓朙月秋風起珠簾上玉鉤同前五首張仲素網户交如绮紗窗薄似烟樂吹天上曲人是月中仙翠匣開寒鏡珠釵挂步搖妝成秖畏曉更漏促春宵江果瑤池實金盤露井冰甘泉將避暑臺殿曉光凝月彩浮鸞殿砧聲隔鳳樓笙歌臨水檻紅獨乍迎秋奇樹畱寒翠神池結夕波黃山一夜雪渭水雁聲多踏歌詞二首崔液

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《082 乐府诗集100卷 080卷》

此《082 乐府诗集100卷 080卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集