Image

乃作若何之歌嘗膽不苦味若飴今我采葛以作絲紫玉歌樂府詩集曰紫玉吳王夫差女也作歌詩以與韓重南山有鳥北山張羅意欲從君讒言孔多悲結成疹没命黃壚命之不造𡨚如之何羽族之長名爲鳳凰一曰失雄三年感傷雖有衆鳥不爲匹雙故見鄙姿逢君輝光身遠心近何曾暫忐鄴民歌史記曰魏襄王時史起爲鄴令引漳水漑鄴以富魏之河內而民作歌云鄴有賢令兮爲史公決漳水兮灌鄴㫄終古舄鹵兮生稻粱鄭白渠歌史記曰韓聞泰之好興事欲罷無令東伐廼使水工鄭國間說秦令鑿涇水自中山西抵瓠口爲渠竝北山東注洛漑舄鹵之地四萬餘頃今曰鄭國渠漢書曰太始二年趙中大夫白公復奏穿渠引涇水首起谷口尾入櫟陽注渭中袤二百里漑田四千五百餘頃名曰白渠人得其饒於是歌

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《083 乐府诗集100卷 081卷》

此《083 乐府诗集100卷 081卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《087 乐府诗集100卷 085卷》

此《087 乐府诗集100卷 085卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集