Image

主繒帛崔脩成爲朙貞夫人主永巷昭信復譛望卿疑有姦去以故不愛望卿後與昭信等飲諸婢皆侍去爲望卿作歌曰背尊章使矣人相和歌之後昭信譖殺望卿欲擅愛曰王使朙貞夫人主諸姬滛亂難禁請閉諸姬舍門無令出敖使其大婢爲僕射主永巷盡封閉諸舍上籥於后非大置酒召不得見去憐之爲作歌曰愁莫愁令昭信聲鼓爲節以教諸姬歌之按西京雜記作廣川王去疾背尊章嫖以忽謀屈奇起自絕行周流自生患諒非望今誰怨愁莫愁生無聊心重結意不舒內弗欝憂哀積上不見天生何益曰崔隤時不再願棄軀死無悔牢石歌漢書佞幸傳曰元帝時石顯爲中書令與僕射牢鿄少府五鹿充宗結爲黨友諸附倚者皆得寵位而民歌之言其兼官據勢也牢邪石邪五鹿客邪印何纍纍綬若若邪黃鵠歌漢昭帝西京雜記曰始元元年黃鵠下太液池帝

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《084 乐府诗集100卷 082卷》

此《084 乐府诗集100卷 082卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《088 乐府诗集100卷 086卷》

此《088 乐府诗集100卷 086卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集