Image

矛俱發輒害五六遠則雙帶鞬服左右馳射而走平先亦壯徤絕人與安搏戰三交奪其蛇矛而退遂追斬于澗曲安善於撫接吉凶夷險與衆同之及其死隴上爲之歌曜聞而嘉傷命樂府歌之龍上壯士一作健兒有陳安軀幹雖小腹中寛愛養將士同心肝驏驄父馬鐵瑕鞍七尺大刀奮如湍丈八蛇矛左右盤十盪十決無當前戰始三交失蛇矛棄我驏驄竄巖幽爲我外援而懸頭西流之水東流河一去不還奈子何司馬將軍歌李白司馬將軍歌李白所作以代隴上徤兒陳安狂風吹古月竊弄章蕐臺北落朙星動光彩南征猛將如雲雷手中電曵倚天劒直斬長鯨海水開我見樓船壯心目頗似龍驤下三蜀揚兵習戰張虎旗江中白浪如銀屋身居玉帳臨河魁紫髯若戟冠崔嵬細桺開營揖天子始知灞上爲嬰孩羌笛橫吹阿嚲囘向月樓中吹落梅將軍自起舞長劒壯士呼聲動九垓功成獻凱見朙主丹靑畫像麒麟臺鄭櫻桃歌李頎晉書載記曰石季龍勒之從子也性殘忍

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集