Image

落曰欲没峴山西倒著接離花下迷襄陽小兒齊拍手攔街争唱白銅鞮傍人僭問笑何事笑殺山公醉似泥鷀杓鸚鵡杯百年三萬六千曰一曰須傾三百杯遙看漢水鴨頭綠恰似蒲萄初醱醅此江若變作春酒壘麴便築糟丘臺千金駿馬換少妾醉坐雕鞍歌落梅車傍側挂一壺酒鳳笙龍管行相催咸陽市上歎黄犬何如月下傾金罍君不見晉朝羊公一片石一作一片古碑材龜龍剝落生莓苔淚亦不能為之墮心亦不能爲之哀誰能憂彼身後事金鳧銀鴨葬死灰清風朗月不用一錢買玉山自倒非人推舒州杓力士鐺李白與爾同死生襄王雲雨今安在江水東流猿夜聲襄陽曲四首李白襄陽行樂處歌舞白銅鞮江城回淥水花月使人迷山公醉酒時酪酊襄陽下頭上白接離倒著還騎馬一作水色上有墮淚碑靑苔峴山臨漢江水淥沙如雪如霜雪久磨滅且醉習家池莫看墮淚碑山公欲上馬笑殺襄陽兒蘇小小歌古辭曰錢塘蘇小小歌樂府廣題曰蘇小小錢塘名倡也葢南齊時人西陵在錢塘江之西歌云西陵松柏下是也我乘油壁車郎乘靑驄馬何處結同心西陵松柏下

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《085 乐府诗集100卷 083卷》

此《085 乐府诗集100卷 083卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《089 乐府诗集100卷 087卷》

此《089 乐府诗集100卷 087卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集