Image

皷笛胡部以應之樂府雜錄曰得寶歌一曰得寶子又曰得醅子朙皇初得太眞妃喜而謂後宮曰予得楊氏如得至寶樂府遂作此曲二說不同得体紇那也紇囊得体那潭裏船車閙揚州銅器多三郎當殿坐聽唱得体歌得寶歌得寶弘農野弘農得寶那潭裏船車閙揚州銅器多三郎當殿坐聽唱得寶歌黄臺瓜辭唐章懷太子唐書曰武后生四子長曰孝敬皇帝弘爲太子監國而仁朙孝悌武后方圖臨朝乃殺孝敬立雍王賢爲太子賢曰懷憂惕知必不保全無由敢言乃作黄臺瓜辭命樂工歌之冀武后聞之感悟後終爲武后所一作高逐死於黔中宗武后種瓜黄臺下瓜熟子離離一摘使瓜好再摘令瓜稀三摘尚自可摘絕抱蔓歸古歌沈佺期落葉流風向玉臺夜寒秋思洞房開水精簾外金波下雲母窗前銀漢廻玉階陰陰苔蘚色君王履綦難再得璇閨窈窕秋夜長繡户徘徊秋月光燕姬綵帳芙蓉色

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《086 乐府诗集100卷 084卷》

此《086 乐府诗集100卷 084卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《090 乐府诗集100卷 088卷》

此《090 乐府诗集100卷 088卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集