Image

中好高髻四方高一尺城中好廣睂四方且半額城中好大袖四方全匹帛會稽童謠後漢書曰張霸永元中爲會稽太守時賊未解郡界不寧乃移書開購朙用信賞賊遂束手歸附不煩士卒之力於是有童謠棄我戟捐我矛盜賊盡吏皆休二郡謠後漢書曰汝南太守宗資任功曹范㮄南陽太守成璃亦委功曹岑晊范㮄字孟博岑晊字公孝二郡爲謠汝南太守范孟博南陽宗資主畫諾南陽太守岑公孝弘農成瑨但坐嘯京兆謠續漢書曰李燮拜京兆詔發西園錢燮上封事遂止不發吏民愛敬乃爲此謠我府君道教舉恩如春威如虎剛不吐弱不茹愛如母訓如父後漢桓靈時謠後漢書曰相靈之世更相濫舉人爲之謠舉秀才不知書察孝廉父别居吳謠

...
《003 乐府诗集100卷 001卷》

此《003 乐府诗集100卷 001卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《004 乐府诗集100卷 002卷》

此《004 乐府诗集100卷 002卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《005 乐府诗集100卷 003卷》

此《005 乐府诗集100卷 003卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《006 乐府诗集100卷 004卷》

此《006 乐府诗集100卷 004卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《087 乐府诗集100卷 085卷》

此《087 乐府诗集100卷 085卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《091 乐府诗集100卷 089卷》

此《091 乐府诗集100卷 089卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《100 乐府诗集100卷 098卷》

此《100 乐府诗集100卷 098卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集
...
《102 乐府诗集100卷 100卷》

此《102 乐府诗集100卷 100卷 宋 郭茂倩辑 明末汲古阁毛晋刻清初毛扆重修本》由郭茂倩...

集部 总集