Image

之晰矣屯元亨利貞勿用有攸往利建侯此卦震下坎上以震動遇坎險故名爲屯卦辭言濟險者當守正愼動而又在立賢以自輔也侯謂諸侯指初九文王繫屯彖辭日屯難之世正人可大有爲之時才足以撥亂力足以扶危應時而動於理當得元亨但屯時大難方殷舉事一不當則機會盡失而人心易至解體故必固守正道謀出萬全然後可以有濟決不宜欲速見小利而輕有所往以取困也至於匡濟時艱務在得賢共理如卦之初九爲衆望所屬宜亟建立爲侯使人心有所綂繫庶幾以能濟之人行善濟之道而屯難可以悉解矣按帝王圖治非守正不能黜功利之習非愼動不能抑僥倖之謀非建賢不能收輔助之益干險一理常變一揆而當屯難之時則所繫爲尤重故聖人兢兢垂訓如此

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类