Image

初九需于郊利用恒无咎𧰼曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也此一爻是明遠害芯道貴能宋其常也郊曠遠之地周公繫需初爻曰初九在下去險最遠而陽德剛健文能自守有需于郊之象然天下有才之人往往爲才所使倘此心妄動不能持久而冒進圖功于事无濟祗取咎耳故必愼終如始超然利害之处確乎若將終身焉則取身名兩全之利而決不至躁進以取咎矣孔子釋初𧰼日天下何地无險何時无險特患人不明不哲㝠行自犯耳初九之高蹈遠引需于郊者乃審機明而持志決自不犯險難而行也夫无位難以圖功而局外不宜生事初之不犯難行乃常分亦常道也所謂利用恒无咎者揆之常芬常道未爲失也葢聖賢處世時至事起原無可强致之功業彼不能義命自安汲汲有爲以速戾者亦未明乎恒之義耳

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类