Image

爲卦萬世論兵之道皆不出乎此至上六之終於報功之典寓黜陟之權所以優功卧而隆封建見聖人待天下之公遠小人而絕禍端見聖人慮天下之㴱後之保邦圖治者尚其㴱鑒於此哉坤下坎上比之爲卦一陽居尊孟五隂應之彖言五隂比一陽象言一陽比五隂以互相發明比之義始盡凡彖傳應字多謂剛柔兩爻相應此則謂上下五隂應乎五之剛又一例也六爻自九五稱顯比处餘五爻皆稱比之比之之蠃初比之无咎二四比之貞吉皆以其比五也獨三比之匪人而傷上比之无首而凶是三上自相爲比而不比五也自卦言之羣隂皆比於五自爻言之或遠或近责來或不來有未可一律拘者葢卦以明一綂之義而爻各隨其位之所之所以盡比之變也比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类