Image

自亂也此一爻是言十人所履幺真赢得潔身心逾也坦坦幽獨守貞之象周公繫履二爻曰九二剛中在下有自守之操且無應於上則上無汲引之人葢不得志而獨行其道者也乃居易自得此心坦坦然眞所謂幽人也則得潔身之貞樂道之吉矣孔子釋二𧰼曰幽人守貞而吉者以二秉剛中之德則有確然自守之操富貴利達不得而亂其心也豈矯情拒物者哉大抵坦與險礻生於世而生於中之靜躁設以聲色貨利動其心爵祿名譽紛其志則此中先亂見道必不明信道必不篤卽有坩者亦變而爲險矣古之君子雖遇造次顚沛而神明晏然不爲搖惑豈非中有素定者在乎六三眇能視跛能厦履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也晊人之凶位不當也武人爲于大君

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类