Image

自斷故始雖阻而終必合也號咷謂悲笑謂喜克謂勝遇謂過二也周公繫同人五爻日九五與二中正相應本同者也而爲三四所隔則失其同矣其始不得與二合失其所同而悲終之得與二遇遂其所同而喜爲先號咷而後笑之象然五之得與二遇者登偶然哉賢之用舍在乎君心使君心稍有不斷則二終不可得而遇矣惟在君心剛毅獨斷如大師焉則得克去小人而與君子相遇矣孔子釋五象曰同人之先號後笑者以五之中正應二之中正義理所同物不得而閒之其理本直也大師厢遇以邪正無竝立之勢三四不克則二五終暌言必克去三四然後能與二厢遇也按六二以柔中正而應五之剛中正本同心相應者也自爲三四所隔而不得其同然二柔正而三四剛强柔正者易遠剛强者難去必然之勢也惟人君見之極明行之極斷而不牽於庸衆人之議夫然後得

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类