Image

晉接之榮爲用隙于天子之象灻三爲人君所賢而得胡獻於君者以有剛正之德也若公侯中之小人則無剛正之德不能如九三之用哼矣孔子釋三𧰼曰公之用哼于天子者以君子則有嘉謨嘉猷之告論思獻納之誠故能用隙千天子若小人則貢諛容悅惑君志而禍國家必至于害也自古諸侯能守臣節而忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道至民衆財豐則反擅其富强而益爲不順故聖人於君子小人之防嚴爲分别如此九四匪其彭无咎𧰼曰匪其彭无咎明辨晳也此一爻是爲人国處極盛之嘟而訓心仄角全之道也彭盛貌皙明也周公繫大有四爻曰大臣當極盛之時不可無善全之識九四以剛而近柔中之君權勢旣盛似有僭偪之嫌幸其處柔而能㴱自抑損權重而不以權

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类