Image

志未嘗不在民與物葢觀惟二陽為下所觀五當其位君也上不當其位師也孟子曰聖人百世之師聞伯夷之風者頑夫廉懦夫立聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦誰謂一人之制行遂不關於斯世斯民之大乎震下離上此見天下事所以不和合者由讒邪間隔於其間聖人觀噬嗑之象推之天下萬事皆使去其間隔而合之則强梗去而德化行矣去天下之間在任刑罰小則懲戒大則誅戮以除去之故卦取用刑爲義象雷以用威象電以用明明罰勅法以使人不敢犯此去間之大權也六爻皆言用獄初過小而在下爲用獄之始上惡極而怙終爲用獄之終中四爻有位俱屬用獄之人二惟良折獄者也三困於强禦者也四有司執法之義也五人君矜恤之仁也卦才之剛柔不同故所噬之難易以異綂而觀之惟四五能盡治獄之道彖以

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类