Image

責而誰乎象曰雷在地中復先王以至曰閉關商旅不行后不省方此象傅是言先王體復之義而制爲安靜之法以養微陽也至日冬至之曰也省方省視四方也孔子釋復象曰雷在地中靜極而動復之象也一陽初生於下具氣甚微當靜以俟之不可擾也先王順承天道冬至之日舉凡政事云爲之間可以休養微陽者靡不垂爲合典以著裁成之用故關所以掌道路也而閉之商旅出諸塗也市不行使之外不得人而無有害之者矣古者歲十一月朔巡守而后于是日則不省方使之內不得出而無有泄之者矣葢天地生物之心主于動而先王參贊之功主于靜合以成之而所以保護徵陽者固巳至也按微陽之氣天地之根而萬物之母也氣方息而遂洩之故夏有愆陽冬有伏隂精未聚而先發之故人多天扎物

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类