Image

卽一念之悟而速反之省察克治高之於早內旣直而外自正此不遠之復所以爲修身之要也按春秋公孫敖如京師礻至而復公如晉至河乃復皆以不極其往爲復復善貴早故易以不極其往者言之善失之遠而復必至有悔惟失之未遠而復所以不祗于悔然非初之剛隨時審察市勇于自治者不能所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行方爲不遠之復而元吉者乎天二休復吉𧰼曰𠇲復之吉以下仁也此一爻是言二能下止於初以成復道之美也𠇲美也仁謂初九周公繫復二爻曰二居震體之中其心易動動卽離於善矣幸二柔順則能從人中正則能擇善上無係應而下近初九之賢自能以友輔仁資其切磋之九優游不迫日進於善而不知復之休美者也烏得不吉哉孔子釋二象曰復之休美而吉者二去初未遠上無私應而又㴱信初爲克

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类