Image

天命之正而不可以有行矣對時育物先王亦願天時而已何冇妄焉初之吉二之利其无妄也一時也三之災四之貞五之疾上之眚亦非有妄以致之也亦一時也時當動而動不當動而不動所謂動以天也所謂正也彖辭於利貞之下卽繫以匪正有眚不利有攸往明无妄之不可不出於正也爻辭於无妄之極亦繫以无妄行有眚无攸利明執一不變者卽匪正而妄也然則彖言全體爻言節其無不以正垂訓也意㴱切矣有无妄之實心者可不審時以趨於正也颠无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往此卦震下乾上本天而動動而不妄故爲无妄卦辭言心出於正前隨感而皆通稍涉於妄崱往行而有礙也无妄實理自然之己匪正謂不合正道也文王繫无妄彖辭曰盈天地間惟此眞實之理而巳卦變剛來而爲震主其心純乎天理動而皆實卦德震動乾健

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类