Image

未至昃猶或可久旣昃矣則盛極將衰何可久也明者知其然安常處順文豈足以爲凶乎按傳曰有德則樂樂則能久孔子發憤忘食樂以忘憂不知老之將至衛武公年九十五猶使人曰箴戒於側作詩自勵云借曰未知亦聿旣髦聖賢以及時聞道爲樂以永不聞道爲憂豈有教人以時數將盡以樂消曰之理乎此爻之旨亦言人之道德功桬返諸已者無憾然後可居易以聽其自然所謂脩身以俟之耳非一無所用心而徒委諸氣數之謂也九四突如其來如焚如死如棄如𧰼曰突如其來如无所容也此一爻是言四以爴侵上而不容於世也突如其來言猝至也无所容言焚死棄也周公繫離四爻曰九四當後明將繼正天命重囘之會人心始向之秋宜以順而動徐以定之可耳而乃以剛迫之狹陋前人之規盡行一

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类