Image

遲囘却顧者績用弗成故始貴乎能疑繼貴乎能斷乾之九四獨利於用疑者爲其負陽剛之才居得爲之位不難於遇事勇决而難其觀變審而識時豫也不然聖人耸欲人積疑生玩而致阻其任事之心也哉夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼秤合其古凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神平此一節是詳指九五之德以明天下所以利見也先天謂創舉米有之事後天謂效法已然之理孔子復釋乾五爻曰乾之九五爲天下所利見者惟其以道爲體故咸尊之爲大人也夫大人者以剛健中正之德君臨萬氐舉一世之太皆在其覆載之丙以視天地之覆載萬物生成無私者同一自然之功化也而不與天地合德耶附麗於天地而貞明者日月也大人之德以誠明爲體以光被爲甩

...
《姑山遗集十八卷-第1册》

《姑山遗集十八卷-第1册》,全书共16册,此为第1册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第2册》

《姑山遗集十八卷-第2册》,全书共16册,此为第2册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《姑山遗集十八卷-第7册》

《姑山遗集十八卷-第7册》,全书共16册,此为第7册,所属归类为未分类,...

未分类
...
《日讲易经解义 十八卷》

此《日讲易经解义 十八卷 牛钮等撰 清康熙23年内府刊本 1684年》由未知所作,所属分类为未...

未分类
...
《日讲春秋解义 六十四卷》

此《日讲春秋解义 六十四卷 总说一卷 库勒纳等奉敕编撰 清乾隆二年内府刊本》由未知所作,所属分...

未分类
...
《易经》

此《易经 嘉靖31年跋 魁本大字校刊本》由未知所作,所属分类为未分类...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷01至32》

此《日讲礼记解义 卷01至32 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类
...
《日讲礼记解义 卷33至64》

此《日讲礼记解义 卷33至64 总六十四卷 清鄂尔泰 张廷玉等编撰 清乾隆十四年武英殿刊本》由...

未分类