Image

肝之脉循股隂雍兩胠滿臥則驚不得小便入髦中環隂器抵少腹上貫肝鬲布脇肋故胠滿不得小便也肝主驚駭故队則驚腎雍脚下新校正云按甲乙經脚下作胠下至少腹滿脚當作胠不得言脚下至少腹也脛有大小髀絎大跛易偏枯衝脉者經脉之海與少隂之絡俱起於腎下出於氣街循隂股内廉斜入膕中循桁骨内廉並少隂之經下入内踝之後入足下其上行者出齊下同身寸之三寸故如是若血氣變易為偏枯也心脉满心脉滿大則肝氣下流熱氣内大癇瘛筋攣薄筋乾血涸故癇瘛而筋攣肝脉小急癇瘛筋攣肝養筋内藏血肝氣受寒故癇瘛而筋攣脉卜急者騖謂馳騖言其迅寒也肝脉騖暴有所驚駭急也陽氣内薄故發爲肝氣若厥厥則驚也脉不至若瘖不治自巳脉不通厥𨓆則脉復通矣又其脉布脇肋循喉嚨腎脉小急之後故脉不至若瘖不治亦自巳肝脉小急心脉小急不鼔皆爲瘕小急爲寒甚不鼓則血不流血不流而寒薄肝故血内凝而爲瘕也腎肝并沉爲石水脉入隂内貫少腹腎脉貫脊中絡膀胱兩藏并藏氣薰衝脉自腎下絡於胞令水不行化故堅而結然腎主水水冬氷水宗於腎腎象水而沉故氣并而沉名爲石水〇新校正云詳腎肝並沉至下并小弦欲驚全并浮爲風水元起本在厥論中王氏移於此趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家