Image

以寒熱去若與諸乃止鍼與剌之要發鍼而淺出血俞刺之則如腐此治腐腫者剌腐上視癰小大深淺剌腫謂腫中肉腐敗爲膿血者癰小者淺剌之癰大者深剌之〇新校正云按全元起本及甲乙經腐剌大者多血小者深之必端内鍼爲作癰故正癰之大者多出血癰之小者但直鍼之而巳〇新校正云按甲乙經云剌大者多而深之必端内鍼爲故正也此文云小者深之疑此誤病在少腹有積剌皮骺以下至少腹而止剌俠脊兩傍四椎間剌两髂髎季脇肋間導腹中氣熱下巳少腹積謂寒熱之氣結積也支龍謂齊下同身寸之五寸横約文審刺而勿過深之剌禁論曰剌少腹中膀胱溺出令人少腹滿由此故不可深之矣俠脊四椎之閭據經無俞恐當云五椎間五椎之下兩傍正心之俞心應少腹故當言之間也髂謂腰肾髎一爲髁字形相近之誤也髎謂居髎腰側穴也季脇肋間當是剌季肋之間京門穴也〇新校正云按釋音皮腯作皮骷是骼誤作龎也及徧尋篇韻中無腯字只有骺骨端也皮骺者蓋謂齊下橫骨之端也全元起本作骨髓元起注云齊傍埵起也亦未爲得髂口亞反骷光抹反病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒剌少腹兩股間剌腰髁骨間剌而多之盡

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家