Image

陽脉且寒且熱諸分且寒且熱曰狂氣狂剌亂也之虛脉視分盡熱病巳止病初發歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病剌諸分諸脉其無寒者以鍼調之病巳止新校正云按甲乙經云剌諸分其脉尤寒以鍼補之病風且寒且熱炅汗出一曰數過先剌諸分理絡脉汗出且寒且熱三曰一剌百日而巳病大風骨節重鬚眉墮名曰泄衛氣之拂熱剌骨髓大風剌肌肉爲故汗出百曰泄榮氣汗出百日凡二百日鬚眉生而止鍼之挑熈拂熱屏退隂氣内復故多汗出鬚眉生也補註釋文黃帝内經素問卷之七趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家