Image

爲楗俠髖爲機膝解爲骸關俠膝之骨爲連骸骸下爲輔輔上爲膕膕上爲關頭橫骨爲枕由是則謂膝輔骨上腰髖骨下爲楗楗上爲機膝外爲骸關健後爲關關下爲膕膕下爲輔骨輔骨上爲連骸連骸者是骸水俞骨相連接處也頭上之横骨爲枕骨五十七穴者尻上五行行五伏蒐上兩行行所五左右各一行行五踝上各一行行六穴在剌炙分壯具水熱穴論中此皆是骨空故氣穴篇内奥此重言爾髓空在腦後五分在顱際銳骨之下是謂風府二通腦中迤在齗當頤下骨䧟巾何穴容豆基下一在項後中中誥圖經名下頤断音銀復骨下謂瘖門穴也在頂髮際宛宛中入系舌本督脉陽維之會仰頭取之剌可入同身寸之四一在脊骨上空在風府上上分禁不可炎謂腦戶穴也在枕骨上大羽後同身寸之一寸五分宛宛中督脉足太陽之會此别腦之戶不可妄灸灸之不幸令人瘖刺可入同身寸之三分留三呼〇新校正云按甲乙經大羽者強間之别名氣府注脊骨下空在尻骨下云若灸者可灸五壯空不應主療經闕其名〇新校正云按甲乙經長強在脊骶端正在尻骨下王氏云不應主療經闕其數髓空在面俠鼻謂顴髎等名得非誤乎穴經不二趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家