Image

卷)角如韭葉足太隂脉之所出也剌可入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯大都在足大指本節後䧟者中足太隂脉之所流也剌可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯太白在足内側核骨下䧟者中足太隂脉之所注也剌可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯商丘在足内踝下微前䧟者中足太隂脉之所行也剌可入同身寸之四分留七呯若灸者可灸三壯隂陵泉在膝下内側輔骨下䧟者中伸足乃得之足太隂脉之所入也剌可入同身寸之五分留北呼若炙者可灸三壯肺之井者少商也滎魚際也俞大淵也經經渠也合尺澤也少商在手大指之端内側去爪甲角如韭葉手太隂脉之所出也剌可入同身寸之一分留一呼若灸者可灸三壯。新校正云按甲乙經作一壯〇魚際在手大指本節後内側散脉手太隂脉之所流也剌可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯大淵在掌後䧟者中手太隂脉之所注也刺可入同身干之二分遛二呼若灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太隂脉之所行也剌可入同身寸之三分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脉手太隂脉之所入也剌可入同身寸之三分留三呼若炎者可灸三壯腎之井者通泉也滎然谷也俞大谿也經復溜也〇新校正云按甲乙經溜作留餘溜字竝同〇合隂谷也涌泉在足心熖者中屈足捲指宛宛中足少隂脉之所出也剌可入同身寸之三分留二呼若灸者可炎三壯然谷在足内踝前起大骨下陷者中足少隂脉之所流也剌可入同身寸之三分留三呼若炎者可灸三壯趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第2卷》

《补注释文黄帝内经素问-第2卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家