Image

之心私異之不知其所謂也願夫子溢志盡言其事令終不滅久而不絕天之道可得聞乎運化生成之道也歧伯稽首再拜對曰明乎哉問天之道也此因天之序盛衰之時也帝曰願聞天道六六之節盛衰何也六六之節經已荅問天師未敷其㫖故上下謂歧伯曰上下有位左右有紀重問之司天地之氣二也餘左右四故少陽之右陽明治之氣在歲之左右也陽明之右太陽治之太陽之右厥隂治之厥隂之右少隂治之少隂之右太隂治之太隂之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待標末也聖人南面而故曰因天之序盛之也立以閱氣之至也衰之時移光定位正立而待之此之謂也移光謂曰移光定位謂面南觀氣正立觀歲數氣之至則氣可待之也少陽之上火氣治之中見厥隂少陽南方火故上見火氣治之與厥隂合故中見厥陽明之上燥氣治之中見太隂陽明西方金故隂也上燥氣治之與太隂合故燥氣之下中見太隂也太陽之上寒氣治趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第5卷》

《补注释文黄帝内经素问-第5卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第10卷》

《补注释文黄帝内经素问-第10卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第10卷,所属归类为...

医家